Všeobecné obchodní podmínky na SarkaCervinkova.cz

Vážený zákazníku,

tato chvíle je pro mě velice významná. Mé produkty a služby v oblasti fotografie a poradenství jsou něčím, na co jsem velmi hrdá a pravděpodobně se právě chystáte některý z nich ode mě zakoupit.

Obchod je pro mě spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s našimi službami a obsahem je pro mě důležitý a přeji si, aby jste byli maximálně spokojeni.

Přečtěte si prosím pečlivě následující řádky. Právní pravidla a obchodní podmínky dodržuji a byť mě je pro mě administrace spíše jen nutnou povinností, jsou obchodní podmínky důležité. Chrání vás i mě v případech neočekávaných situací. Přeji si, aby se takové události děly co nejméně a vy jste se tak stali mými spokojenými zákazníky.


Účinnost od 1.1.2018.

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na produkty a služby (dále Obsah) poskytované portálem www.sarkacervinkova.cz, zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech fyzické osoby Dominik Kovařík . Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1   Poskytovatelem Obsahu je Šárka Červinková, se sídlem Kmochova cesta 1888/3, 415 01, IČO: 06044999 (dále Poskytovatel).

1.2  Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah a služby Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1   Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2   Fotografie zhotovené pro účely Objednatele.

2.3   Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4   Videa budou dostupná ve formě online streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

2.5 Veškerý obsah na webu www.sarkacervinkova.cz, jako jsou články, ebooky (a jiné) podléhají autorským právům.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1   Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2   Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.3   Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.4   Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5   Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7   Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8   Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.9   Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání obsahu portálu SarkaCervinkova.cz je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, např. aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

4. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

4.1   Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2   U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy a jiné) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

4.3   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je neplátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.4   Cenu produktu, služby/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

4.5   Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Budete moci využít těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 4. Paypal a sms platba
 5. bankovním převodem na základě faktury

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1   V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů a jiných produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v termínu, na kterém se obě strany domluvily. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

6. MATERIÁLY VE FYZICKÉ PODOBĚ

6.1   Uživatel má právo využívat zakoupené knihy, fotografie a jiný předmět duševního vlastnictví pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům, stejně tak účast v soutěžích s tímto materiálem.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1   Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) je odpovědný sám Uživatel.

7.2   Uživatel se zavazuje dodržovat Autorská práva.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1   V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

8.2   Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat Autorská práva.

8.3   Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

8.4   Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

8.5   Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

8.6   Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

8.7   Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

8.8   V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1   Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

9.2   Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Žádost zašlete na e-mail: s.cervinkova@gmail.com
 • Odešlete formulář prosím emailem na s.cervinkova@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • předmět smlouvy doručte zpět na vlastní náklad na adresu provozovny Šárka Červinková, Kmochova cesta 1888/3, 415 01 Teplice, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • vracený předmět doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

9.3   Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny,
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1   Duševní vlastnictví na portálu SarkaCervinkova.cz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2   Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

10.3   Provozovatel může použít  jméno, logo, obrázky a veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb Uživatele, které vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Užvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás.

11. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K OBSAHU

11.1   Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

11.2   Uživatel má právo na přístup do diskuze.

11.3   Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

11.4   Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1   Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro účely online podnikání a osobního rozvoje. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Uživatele při jejich aplikaci v praxiza pocity, zdravotní stav a stavy, které může Uživatel prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce nebo užívání produktů a služeb Poskytovatele je Uživatel plně svéprávný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.

12.2   V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bere Uživatel v úvahu, že v průběhu spolupráce může být Uživatel vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda bude ve spolupráci pokračovat.

12.3   Produkty a služby Poskytovatele nemohou nahradit lékařskou péči a za zdravotní stav Uživatele není poskytovatel odpovědný. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

13. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI 

13.1   Poskytovatel nezodpovídá za žádné vaše ztráty nebo zničení použitím jakéhokoli linku, informace, analýzy získané z těchto webových stránek v jakékoli formě.

14. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

14.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

14.2   Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

14.3  Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

14.4   Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na s.cervinkova@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

14.5   Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

14.6   Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

14.7   Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1   Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

15.2   Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

15.3   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.4   Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

15.5   Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu , a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

15.6   Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.